Mācību satura apguvei katru nedēļu tiek plānotas rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai. 


Līdz divu gadu vecumam katru dienu plāno rotaļnodarbības ar priekšmetiem un skaņu (mūziku) kustību, sajūtu, runas, domāšanas un tēlotājdarbības attīstīšanai;


No divu līdz trīs gadu vecumam plāno rotaļnodarbības, kas iepazīstina ar dabu, apkārtni un sabiedriskām dzīves norisēm, bērnu literatūru un folkloru, sniedz matemātiskos priekšstatus, nodrošina sensoro spēju attīstīšanu, latviešu valodas, zīmēšanas, gleznošanas, veidošanas, aplicēšanas un mūzikas apguvi un kustību attīstību;


No trīs gadu vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai plāno rotaļnodarbības, kas iepazīstina ar dabu, apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, bērnu literatūru un folkloru, nodrošina matemātikas, latviešu valodas, zīmēšanas, gleznošanas, veidošanas, aplicēšanas, konstruēšanas, rokdarbu, mājturības, mūzikas apguvi un kustību attīstību.


Nodarbības dimantiņos 

"Māmiņ, tēti, vēlies zināt ko mēs ar draugiem darām rīta aplītī?"


"Es apgūstu sociālās zinības un ētiku!"


"Es iepazīstu dabu!"


"Es apgūstu latviešu valodu, literatūru!"


"Es mācos matemātiku!"


"Es gleznoju un zīmēju!"

"Bērnudārzā es vingroju!"


"Bērnudārzā es veidoju!"